لعنت شده گان را بشناسید

( لعنت شده گان را بشناسيد تا مبادا در صف شان قرار گيريد)
الله«ج» در كلام پاك خود ميفرمايند :رحمت من شامل همه چيزها است ( سوره اعراف/آيه ١٥٦) از آيه فوق دانسته ميشود كه رحمت الله «ج» نهايت وسيع و زياد است چنانچه در حديث قدسي آمده است رحمت من برغضبم سبقت دارد . با وجود اين كساني درقرآنكريم و احاديث مورد لعنت(دورشدن از رحمت) قرارگرفتند، و اين نشانه نهايت بزرگي شناعت وقباحت اعمالي است كه اين اشخاص به آن آغشته اند بايد گفت لعنت به گناهاني گفته شده كه كبيره اند و توبه از آن فرض ميباشدوكسي كه توبه نكند به گناه آن اضافه شده و سخت گناهكار ميباشد. چون كساني هستند كه ندانسته خود را مورد لعنت الله «ج» و رسولش قرارميدهند،بناِِءّ برآن شديم تا ليست لعنت شده گان را ازكتاب نقش اعمال در زندگي دنيا وآخرت با اندك تصرفي براي خوانندگان خويش به شرح ذيل تقديم نماييم تا خود را از لعنت الله«ج» و رسولش دورنگهدارند واگرهم ندانسته مورد لعنت قرار گرفته باشند به زودي توبه نموده و خود را شامل رحمت حق تعالي سازند.
١ – مردانيكه خود را در سر و صورت ولباس به زنان تشبيه ميكنند و همچنان زنانيكه خود را به مردان تشبيه ميكنند.
٢ – زنانيكه جهت تزيين بربدن خويش خالكوبي ميكنندوهمچنان زنانيكه موهاي زنان ديگري را بموهاي خويش وصل ميكنند.
٣ – زنانيكه به قبرستان رفته و اعمال نا جايز( بي حجابي ميكنند،با صداي بلندي صبحت ميكنند و غيره ) را مرتكب شوند.
٤ – زنانيكه ( به ناحق) با شوهران خود قهر نموده و شب را در تنهايي بگذارنند .
٥ – كسيكه به نحوي در معاملات سود دهي و سود خوري شريك است(طرفين معامله ، شاهدان و تنظيم كننده گان اسناد).
٦ – كسيكه پدر خويش را بد گويد و همچنان كسيكه از نسب خويش انكار نموده و خود را به غير پدرش نسبت دهد.
٧ – كسيكه به مسلمان ضرر رساند و يا او را در معاملات وغيره فريب دهد و همچنان مجسمه ساز .
٨ – كسيكه مرتكب عمل لواطت با انسان يا حيوان شده و كسيكه بر چهره حيوانات داغ گذارد.
٩ – كسيكه حيواني را بنام غير الله «ج» ذبح كند.
١٠ – كسيكه برقبرها سجده ميكند و يا بالاي آن چراغ و شمع روشن ميكند.
١١ – كسيكه در دين چيزي جديد و يا بدعتي را رواج دهد.
١٢ – كسيكه حيوان جانداري را جهت تمرين هدف تير قرار دهد.
١٣ – كسيكه برادر مسلمان خود را با سلاح تهديد نموده و يا بترساند.
١٤ – كسيكه صله رحم را قطع كند و همچنان كسيكه زنان پاكدامن و مومن را به زنا متهم كند.
١٥ – كسيكه الله «ج » و رسولش را مورد آزار و اذيت قرار دهد و نسبت به آنها بي ادبي كند .
١٦ – كسيكه كفار را عليه مسلمانان ياري و راهنمايي كند.
١٧ – كسيكه احكام الله«ج» را پنهان نموده و براي مردم ظاهر و آشكار نكند .
١٨ – كسيكه رشوت دهد ويا رشوت بستاند و يا در اين ميان واسطه شود.
١٩ – كسيكه در زمين فساد و رسوايي بر پا كند .
٢٠ – كسيكه به ديگران شراب ميدهدوهمچنان خورنده شراب،فروشنده وخريدار،كسيكه ميوه راجهت تهيه شراب ميفروشد حمل كننده و كسيكه شراب نزدش آورده ميشود،كسيكه از پول شراب استفاده مينمايد، هرچند كه اين اشخاص خودشان هم شراب ننوشند.
نوت : این پیام توسط « پیام نجات » نشرشده است

نوشتن پاسخ