« پيام نجات »
(حجاب اسلامي براي زنان مومنين )
خواهرم اين لباس تنگ چيسـت پوشش چسپان و رنگارنگ چيست
خواهرم اينقدرطــنازي مــــــكن با اصـــــول شرع لج بازي مــــــكن
خواهرم اي عاشـق دين مبـــين يك نظر ازواج پيغمــــــبر را ببيــــن
شعار مومنين در مورد حجاب: حجاب هرگز اسارت نيست بلكه شرافت است.
تعريف حجاب : حجاب در لغت به معني پوشاندن و مانع شدن است و در اصــــــــــطلاح شريعت مقدس اسلام همان پوشش مخصوص زنان است كه در قرآنكريم خداوند «ج» در مورد آن هفت آيه نازل كرده است. در قرآنكريم الله «ج» ميفرمايند : اي پيامبر «ص» به مردان مومن بگو چشم هاي شانرا از نگاه كردن به نامحرم باز دارند و اعضايي تناسلي خويش را از زنا و فعل حرام حفظ كنند و همچنان در جاي ديگر قرآنكريم ميفرمايند: اي پيامبر«ص» به زنان مومنه بگو چشم هاي شان را از نگاه كردن به نامحرم باز دارند و اعضايي تناسلي خويش را از فعل حرام حفظ كنند . و همچنين حضرت محمد«ص» در مورد حجاب زنان مومنين درچند حديث ميفرمايند: حديث اول:همانا زن تمام وجودش عورت است هرگاه از منزل خارج شود شيطان بر او تسلط ميآبد و نزديكترين حالتيكه زن با پروردگارش دارد زماني است كه در كنج خانه اش باشد.
حديث دوم: زنان دربيرون رفتن ازخانه حقي ندارند مگركسانيكه مجبوراند آن هم بامحرم باشد.« چو زن راه بازار گيردبزن …. و گر نه تو در خانه بنشين چو زن» سعدي» .حديث سوم: هر زنيكه عطربزند و به بازار برود و مردم بوي عطرش را احساس كنند بدانيـــد كه آن زن زناكار است وهر شخصيــــكه بر او نگاه كند زاني است. « زن خوب و فرمانبر و پارسا…. كند مرد درويش راپادشاه »اقبال لاوري».امروزه مفاسد اخلاقي در جوامع بشري بنحوعجيبي ترويج يافته است ومسلمانان نيز روز بروز بيشتر از افعال،اعمال و كردار يهود ونصاري تقليد ميكنند درحاليكه غافل اند از اينكه سردار دوعالم و منجي بشريت حضرت محمد مصطفي«ص»« ۱۴۲۹» سال پيش فرمودند:شما پيروي نكنيد از روشهاي ملحدين و مخالفين اسلام هرآنكسيكه از افعال،اعمال ويا كردارملحدين پيروي كند و يابا آنها ملحق شودبداند كه درفرداي قيامت با آنهاحشرخواهدشد.
نوت: مادران،خواهران و دختران پاكدامن ومسلمان اگر ميخواهيد خوشنودي الله«ج» و پيامبر گرامي شان را حاصل نماييد و در فرداي قيامت شفاعت رسول الله«ص» را نصيب شويد پس بايد ………….. ۱- بهترين زنان عالم ،همسران و دختران پيامبران و ساير زنان پاكدامن را اُلگوي خويش قرار دهيد. ۲- آداب و آرايش را از دين خويش فرا گيريد. ۳- زمينه سوء استفاده رابراي چشم چرانان فراهم نسازيد. ۴- از فرهنگ بيگانگان كه آغشته برزايل اخلاقي و انساني ميباشد كوركورانه تقليد نكنيد. ۵- حيثيت فاميلي خويش را زير سوال نبريد و به عالميان نشان دهيد كه ما از خود مكتــب مستقلي داريم كه از آن پيروي ميكنيم و آن مكتب ، مكتب اسلام است. در اخير از همه مادران وخواهران مسلمان تقاضاء ميشود كه جهت دست يابي به خواسته هاي ارزنده فوق كه در بالا ذكر شده تلاش ورزند تا خود، دختران،دوستان،شاگردان،همصنفيان و اعضاي فاميل خويش را تشويق به راحت كامل حجاب و فضايل اسلامي نموده و از بي حجابي و بد حجابي خود را حفظ كنند .
بگفته يكي ازبزرگان صدراسلام: حجاب يكي ازبهترين ارمغانهاي ارزنده اسلام براي قشر مادران وخواهران مسلمان است.
نوت: این نوشتارتوسط « پیام نجات» بنشررسیده است.

نوشتن پاسخ