شناخت گروه های جدید

دوستان عزیز وگرامی درلینک زیر کتابی را گذاشته ام که انشاء بعد از دانلود کردن ومطالعه کردن اهمیتش را میدانید،
http://www.4shared.com/rar/Ix1kiFcd/___online.html

نوشتن پاسخ