بشارت/ زیرئ

دوستان گرامی! بنده سه کتاب به رشته ای تحریر در آورده ام، کتابهای خیلی مفیداست،
که من لینک هرکتاب را برای شما میگذاریم شما آنرا دانلود کنید، وبعدا مطالعه کنید.
کتاب اول درباره گروههای نوشته شده است ، که مسلمان باید از آنها دوری بگیرد، زیرا اینها مردم بیراهه وگمراه اند ، نزدیکی با اینها سبب انحراف خود انسان میشود.
کتاب دوم درباره این است که آیا مهر زیاد نیکبختی است ویا بدبختی، ومن با دلایل ثابت کرده ام که مهر زیاد بدبختی است نه نیکبختی.
کتاب سوم مناظره ای است که چند ماه جلو من با یک لامذهب وغیر مقلد کرده بودم، که درآن به خلی شبهات غیرمقلدین جواب داده ام.
گروههای که باید از انها دوری جست:
http://www.4shared.com/rar/Ix1kiFcd/___online.html
ډیر ولور نیکمرغی ده که بدمرغی؟
http://www.4shared.com/rar/rCbKH7pc/_____.html
دشبهاتو ازاله دحنفی مذهب اولامذهب ترمینځ مناظره
http://www.4shared.com/rar/adHRSrWK/__online.html

نوشتن پاسخ