جرائم په امریکاکی

په خپله پرتوګ نلري خونوروته وائي لمن دي لنډه ده ژباړونكي :ابومحمدفراهي داپه افغانانوكي يومتل دئ چي دهغه چاپه باره ويل كيږي چي هميشه دنوروخلګوعيبونوته ګوري اوپرهغوي اعتراضونه كوي خوخپل ځان ته نه ګوري اونه هم خپل عيبونوته يونظراچوي خوداچي اياداښه كاردئ چي څوك خپله هرڅه كوي،كوي دي څوك دي ورباندي اعتراض نكوي،خوچي كله بل […]